REGULAMIN E-KART PODARUNKOWYCH ASTRAJA

SPIS TREŚCI

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. GENEROWANIE KARTY

4. WYKORZYSTANIE KARTY

5. BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

1.1. WYSTAWCA KARTY – ASTRAJA Agnieszka Madej ul. Beskidzka 40, 43-354 Czaniec NIP: 547-104-96-52, REGON: 241502775.

1.2. E-KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – bon towarowy na okaziciela, w formie niematerialnej (w postaci kodu alfanumerycznego), potwierdzająca  prawo  Użytkownika do wymiany kwoty posiadanej na E-Karcie Podarunkowej na towary w sklepie internetowym e-astraja.com. Karta jest bezterminowa i posiada elektronicznie przypisaną informację o wartości Karty. E-Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

1.3. KLIENT – nabywca E-Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty.

1.4. UŻYTKOWNIK – każdorazowy okaziciel E-Karty Podarunkowej.

1.5. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana E-Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary w sklepie internetowym e-astraja.com.

1.6. SKLEP e-astraja.com – sklep internetowy prowadzony pod adresem : www.e-astraja.com, umożliwiający wykorzystanie E-Karty Podarunkowej, sprawdzenie statusu oraz Wartości Do Wykorzystania na Karcie Podarunkowej.

1.7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu E-Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie E-Karty Podarunkowej na towary poprzez obniżenie wysokości Wartości Do Wykorzystania o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika towarów w Sklepie e-astraja.com

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. E-Karty Podarunkowe mają formę numeryczno-literowego kodu, który jest elektronicznym nośnikiem Wartości do Wykorzystania, wpisanego w wybraną grafikę E-Karty Podarunkowej.

2.2. E-Karta Podarunkowa służy tylko i wyłącznie do realizacji Transakcji w sklepie internetowym e-astraja.com.

2.3. E-Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary, bezterminowo.

2.4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta przy generowaniu Karty skutkujące jej dostarczeniem niewłaściwej osobie (np. poprzez podanie błędnego adresu e-mail Użytkownika). Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia E-Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada E-Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym.

2.5. Warunkiem przesłania E-Karty Podarunkowej Użytkownikowi jest wpłata przez Klienta kwoty Wartości do Wykorzystania.

2.6. Wystawca Karty nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji E-Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, np. zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie e-astraja.com.

2.7. Wystawca Karty nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

2.8. Na życzenie Klienta sprzedaż E-Kart Podarunkowych jest dokumentowana potwierdzeniem wydania Karty Podarunkowej.

3. GENEROWANIE KARTY

3.1. Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Klienta za pomocą specjalnej karty towaru do generowania Kart Podarunkowych. W celu zakupu Karty Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą zakupu.

3.2. Karta Podarunkowa może być zakupiona przez Klienta również na stoisku stacjonarnym jeżeli takie są dostępne.

3.3. Za pomocą Generatora Kart Podarunkowych, Klient ustala następujące parametry Karty: wartość oraz wygląd Karty spośród dostępnych propozycji; w uwagach do zamówienia - dane Użytkownika (adres e-mail) oraz datę doręczenia karty podarunkowej (min. 2 dni robocze w przypadku kart online; min. 3 dni robocze + wysyłka dla kart fizycznych); własną wiadomość tekstową dla Użytkownika.

3.4. Na zakup kart podarunkowych nie można nałożyć żadnych promocji czy kodów rabatowych.

4. WYKORZYSTANIE KARTY

4.1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie E-Karty Podarunkowe opłacone przez Klienta w kwocie Wartości do Wykorzystania.

4.2. E-Karty Podarunkowe nie są wymieniane na gotówkę.

4.3. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się E-Kartą Podarunkową w okresie jej ważności wielokrotnie, do wyczerpania Wartości Do Wykorzystania.

4.4. Wystawca Karty, w celu ochrony interesów Klienta lub Użytkownika E-Karty Podarunkowej zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania możliwości posługiwania się E-Kartą Podarunkową na pisemny wniosek Klienta lub Użytkownika.

4.5. Użytkownik realizuje E-Kartę Podarunkową poprzez wpisanie w koszyku unikalnego kodu E-Karty Podarunkowej w miejscu oznaczonym do wykorzystania Kart Podarunkowych: „KARTA PODARUNKOWA LUB KOD RABATOWY”. Wartość koszyka zostanie obniżona o Wartość do Wykorzystania zapisaną w dniu dokonania zakupów na E-Karcie Podarunkowej. Dokonana Transakcja jest równoznaczna z zakupem i podlega rejestracji w kasie fiskalnej Wystawcy Karty.

4.6. E-Karta Podarunkowa jest odczytywana wyłącznie w środowisku elektronicznym, tj. każda operacja podlega weryfikacji w zakresie jej dopuszczalności oraz ustalenia Wartości Do Wykorzystania wyłącznie w sklepie e-astraja.com.

4.7. Użytkownik E-Karty Podarunkowej może sprawdzić stan konta swojej Karty (Wartość Do Wykorzystania) kontaktując się z działem obsługi klienta w godzinach otwarcia. Do sprawdzenia stanu konta Karty wymagane są cztery ostatnie cyfry kodu Karty.

4.8. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów jest większa niż Wartość Do Wykorzystania, Transakcja może być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu e-astraja.com.

4.9. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, różnica określa wartość E-Karty Podarunkowej po Transakcji. Różnica ta nie może być wypłacona Użytkownikowi jako reszta .

4.10. Klient może wykorzystać więcej niż jedną E-Kartę Podarunkową w jednym zamówieniu. E-Karty Podarunkowe można ze sobą łączyć.


5. BLOKADA KARTY I INNE SYTUACJE

5.1. E-Karta Podarunkowa może być używana bezterminowo lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.

5.2. W przypadku utraty E-Karty Podarunkowej możliwa jest jej blokada, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Klienta lub Użytkownika na e-mail: astrajasklep@e-astraja.com. Wystawca Karty nie odpowiada za Transakcje dokonane przez Użytkownika E-Karty Podarunkowej przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym do zablokowania E-Karty Podarunkowej jest podanie przypisanego Karcie numeru kodu.

5.3. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej gdy:

a) kwota Wartości Do Wykorzystania na E-Karcie Podarunkowej jest niższa w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów,

b) wystąpią niezależne od Wystawcy Karty problemy techniczne, uniemożliwiające realizację Karty Podarunkowej. W takim wypadku Wystawca Karty, w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych, podejmie niezwłocznie działania niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

5.4. Transakcja dokonana przez Użytkownika przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest ważna nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

5.5. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu E-Karty Podarunkowej jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie e-astraja.com. Zwrot pieniędzy za zwrócone towary następuje w formie elektronicznej na Kartę Podarunkową w postaci nowej Wartości do Wykorzystania. Zasilenie E-Karty Podarunkowej wartością zwróconych towarów powoduje odnowienie ważności karty, tj. w takiej sytuacji termin do jej skorzystania biegnie na nowo.

5.6. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Transakcji przy użyciu E-Karty Podarunkowej, Użytkownik zgłosi powyższe Wystawcy Karty poprzez e-mail na adres: astrajasklep@e-astraja.com.

5.7. Reklamacje związane z E-Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wystawcę Karty, w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta lub Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

6.2. Nabycie E-Karty Podarunkowej przez Klienta oraz skorzystanie z niej przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.

6.3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://www.e-astraja.com/regulamin-e-kart-podarunkowych-astraja. Na żądanie treść niniejszego regulaminu zostanie przekazana w formie pisemnej.

6.4. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu e-astraja.com. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.