Regulamin (obowiązuje od 1.10.2022)

§ 1

Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Astraja, dostępny pod adresem internetowym www.e-astraja.com , prowadzony jest przez Agnieszkę Madej prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Astraja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 547-104-96-52, REGON

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

 

 

§ 2

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego Astraja, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Astraja, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 547-104-96-52, REGON 241502775.

 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Astraja, oraz zawierający umowę za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu Internetowego Astraja oraz usług oferowanych przez Astraja.

 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.e-astraja.com

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 11. Formularz zamówienia - formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Beskidzka 40, 43-354 Czaniec

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@astraja.com.pl

 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 668 209 788

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy

  ING Bank 91 1050 1070 1000 0090 9359 7251

 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą poniedziałek 11:00 – 17:00, wtorek 11:00-15:00, środa – piątek 09:00 – 16:00.

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu

Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotówka, euro bądź dolarach i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i opakowanie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu lub zostanie podana w korespondencji mailowej z Klientem.

   

 

§ 6

Zasady korzystania ze Sklepu

 

 1. Sklep e-astraja.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi wraz z towarem na jego adres dowodu zakupu (paragon lub faktura) lub przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.

 4. Sprzedawca wystawia faktury VAT i paragony z datą zgodną z wysyłka towaru – nie istnieje możliwość zmiany tej daty.

 5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu e-astraja.com jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 6. Klient Sklepu e-astraja.com, zobowiązany jest do:

  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

  2. Korzystania ze Sklepu e-astraja.com w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu e-astraja.pl niezamówionej informacji handlowej;

  4. Korzystania ze Sklepu e-astraja.com w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu e-astraja.com;

  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu e-astraja.com do użytku własnego;

  6. Korzystania ze Sklepu e-astraja.com w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 7

Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 

§ 8

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

 

§ 9

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  1. Przesyłka pocztowa (Poczta Polska Expres 24)

  2. Przesyłka listowa (Polecona Priorytetowa)

  3. Przesyłka kurierska (DPD, InPost)

  4. Przesyłka kurierska pobraniowa (DPD)

  5. Przesyłka paczkomatowa (InPost),

  6. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Beskidzka 40, 43-354 Czaniec po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru

  7. Odbiór osobisty na zawodach

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  1. Płatność przy odbiorze

  2. Płatność za pobraniem

  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  4. Płatności elektroniczne

  5. Płatność kartą płatniczą.

    

 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu oraz w umowach zawieranych na odległość.

 

 

§ 10

Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu dostawy w sytuacjach losowych, niezależnych od Sprzedawcy, takich jak klęski żywiołowe, zagrożenie epidemiczne, nałożenie kwarantanny.

 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie całego świata. Lista wszystkich krajów wraz z czasem dostawy.

 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 12. W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego Produkt zostaje w rezerwacji przez 14 dni. Nieodebrane zamówienie po tym czasie zostaje automatycznie anulowane.

 

 

§ 11

Wykonanie umowy sprzedaży w przypadku zamówień indywidualnych

 

 1. Istnieje możliwość zamówienia Produktu wg pomysłu i wskazówek Klienta oraz Produktu wykonanego na miarę. W tym celu należy przesłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub poprzez e-mail w celu wcześniejszej wyceny projektu.

 2. Rozmiary z tabeli rozmiarów: 92, 98, 104, 110 oraz M, L, XL, 2XL z podstawowej oferty Sprzedający wykonuje tylko na indywidualne zamówienie.

 3. Wiadomość powinna zawierać: wymiary lub rozmiar z tabeli rozmiarów Sprzedawcy, projekt w formie rysunku, zdjęcia lub filmu, numer telefonu Klienta oraz adres e-mail.

 4. W przypadku braku powyższych informacji, wycena nie będzie możliwa.

 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi film z instrukcją jak poprawnie zdjąć wymiary.

 6. Produkty są wykonane z dzianin wysokoelastycznych i gotowy Produkt będzie mniejszy od podanych wymiarów.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wymiary, błędnie zdjęte przez Klienta.

 8. Na podstawie przesłanych informacji Klient otrzyma propozycję cenową oraz sugerowane zmiany w projekcie, jeżeli takie będą konieczne.

 9. Po wybraniu przez Klienta dogodnej opcji cenowej należy zakupić produkt "Kostium na indywidualne zamówienie" za ustaloną kwotę, dalej należy postępować zgodnie z § 8 „Zasady składania Zamówienia” lub zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie zawieranej na odległość.

 10. Konsument ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedawca potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Konsument powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 11. Konsument zobowiązuje się do zapłaty Sprzedającemu kary umownej za odstąpienie od Umowy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie 5 dni od zawarcia Umowy; 100% po upływie 14 dni od zawarcia Umowy.

 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 13. Klient nie będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w przypadku, gdy Sprzedający nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę

  2. Klient zapłaci Sprzedającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Klienta, w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, jeżeli odstąpienie nastąpi w terminie 5 dni od podpisania umowy; 100% po upływie 14 dni od podpisania umowy.

  3. odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny odstąpienia.

 14. Produkty zamówione na podstawie zdjęć, filmów, projektów, rysunków wysłanych przez Klienta mogą odbiegać wyglądem od gotowego Produktu. Jest to spowodowane:

  1. innym rozmiarem

  2. ustaleniem sztywnej ceny przez Klienta

  3. specyfikacją pracowni

  4. prawami autorskimi (Sprzedający nie kopiuje w stu procentach Produktów z innych pracowni)

 15. Powyższe różnice nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń i reklamacji.

 16. Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy, ustalonego Umową wynagrodzenia, nie później niż siedem dni po otrzymaniu informacji, iż zamówienie zostało zrealizowane, chyba , że w Umowie postanowiono inaczej.

 

§ 12

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 7. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie lub zostanie Klientowi przedstawiona w korespondencji mailowej.

 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 

§ 13

Reklamacja i gwarancja

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu. Niektóre z Produktów są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę, dostępne na zamówienie, rozmiary z tabeli rozmiarów: 92, 98, 104, 110 oraz M, L, XL, 2XL z podstawowej oferty) oraz bielizna lub produkty kupione na metry nie podlegają wymianie i zwrotowi, odnosi się to również do kostiumów oraz odzieży z podstawowej oferty dostępnej w sklepie ale na życzenie klienta, z wprowadzonymi modyfikacjami np. zmiana koloru, dodatkowo zdobienia kamieniami, cekinami, lub dopasowanie kostiumu do sylwetki.

 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m. in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację.

 6. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy (z wyłączeniem § 13/ 1 regulaminu), chyba że Sprzedający zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad.

 7. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna.

 8. Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od Sprzedawcy nadmiernych kosztów

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 10. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 11. Każda rzecz kupiona w Sklepie podlega 24-miesięcznej gwarancji i może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów oraz warunków reklamacji jeśli posiada wady.

 12. Reklamacja oraz gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z:

  1. korzystania z produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem

  2. wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych (rozdarcia, przecięcia itp.), niewłaściwego użytkowania, zaniedbania oraz wypadków i zdarzeń losowych niezależnie od ich przyczyny

  3. uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem, np. odbarwienia materiału na skutek niewłaściwej konserwacji i używania kosmetyków z alkoholem

  4. nie stosowaniem się do zaleceń producenta podanych na metce

  5. naturalnego ścierania materiałów błyszczących

  6. produktów z wszelkimi ingerencjami w fason i wygląd dokonanymi przez osoby i serwisy do tego nieupoważnione

 13. Reklamowany produkt należy odesłać na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji będzie zwracany koszt przesyłki według cennika InPost.

 14. Gwarancji nie podlegają również aplikacje i nadruki.

 15. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.

 16. Sprzedający nie przyjmuje zwrotu towaru, odsyłanych jako przesyłka pobraniowa.

 17. Zwrotowi nie podlegają produkty, które zostały zarezerwowane w sklepie internetowym, odebrane i opłacone osobiście w sklepie stacjonarnym, oraz produkty wykonane i zmodyfikowane na specjalne zamówienie Kupującego (zgodnie z Art. 38 pkt. 3 powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy).

 18. Zwrot zostanie przyjęty tylko wtedy, gdy produkt nie został w żaden sposób uszkodzony.

 

 

§ 14

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 § 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim lub angielskim.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 7. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie Sklepu.

 8. Sprzedawca informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Sprzedającego lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.